Zobacz nas na facebooku Zobacz nas na LinkedIn Kontakt telefoniczny 12 280 73 24 Kontakt e-mail promerol@promerol.com.pl

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH [KLIENCI KONTRAHENCI]

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe PROMEROL S.A. ul. Krakowiaków 6, 32-060 Kryspinów KRS: 0000080106. Skontaktować się z Administratorem mogą Państwo pisemnie na ww. adres siedziby lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: promerol@promerol.com.pl 

2. Jako Administrator będziemy przetwarzać Państwa dane:

a) w celu zawarcia i wykonania umowy na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą lub podjęcia działań niezbędnych przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit.b RODO);

b) w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, zapewnienia rozliczalności na podstawie innych przepisów prawa (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 d) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

e) w celu oferowania Państwu przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później w celach  realizacji obowiązków archiwizacyjnych szczególnie dokumentów rachunkowych i podatkowych jak i innych przewidzianych przepisami prawa oraz w celach realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz w celach dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umów – przez okres przewidzianych prawem przedawnień.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi płatnicze, doradcze, prawne, informatyczne, transportowe oraz nasi podwykonawcy lub dystrybutorzy w zakresie koniecznym do realizacji umowy.

5. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym poddawane profilowaniu ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.

7. Podanie danych jest dobrowolne lecz będzie niezbędne do zawarcia umów, rozliczenia sprzedaży czy wystawienia faktury. Brak podania danych może uniemożliwić realizację Państwa zamówienia.